Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 6/2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 6/2022

Data sporządzenia: 01.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki.  

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2021 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH  oraz CIECH S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej kadencji.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CIECH S.A. na rzecz spółki zależnej od CIECH S.A.
 25. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 4022 Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

 

 

 


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA PL

Do góry