Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 7/2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 7/2022

Data sporządzenia: 01.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości raportami okresowymi w dniu 29 marca 2022 roku dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/ 

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Mirosław Skowron – Członek Zarządu


.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ za rok obrotowy 2021

.pdf 2. Uchwały ZWZ za 2021

.pdf 3. Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad ZWZ CIECH S.A.

.pdf 4. Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

.pdf 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A. za 2021

.pdf 6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech S.A. 2020-2021

.pdf 7. Raport audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2020-2021 PL

.pdf 8. Polityka wynagrodzeń

.pdf 9. Polityka Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Do góry