Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 8/2022

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2022 roku

Raport bieżący nr: 8/2022

Data sporządzenia: 08.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zwołanego na 28 kwietnia 2022 roku 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku ze złożonym przez akcjonariusza KI Chemistry S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), w trybie art. 401 § 1 ksh, żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku, przekazuje oświadczenie Zarządu Spółki o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z ogłoszeniem o zmianie porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje także żądanie Akcjonariusza, projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


.pdf Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZ za rok obrotowy 2021

.pdf Oświadczenie Zarządu CIECH S.A. o zmianie porządku obrad ZWZ

.pdf Uchwała ZWZ w spr. przyjęcia porządku obrad

.pdf Uchwały ZWZ w spr. przyznania czł. RN nagród

.pdf Żądanie Akcjonariusza

Do góry