Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 9/2022

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2021 rok

Raport bieżący nr: 9/2022

Data sporządzenia: 11.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2021 rok 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11.04.2022 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu na dzień 28.04.2022 r., przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 133 206 455,08 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony dwieście sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć  złotych 08/100 groszy) złotych („Zysk”) w całości na  kapitał zapasowy Spółki. 

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A., dotycząca przeznaczenia Zysku na kapitał zapasowy, ma uzasadnienie w trwającym procesie analizy dostępnych opcji alokacji kapitału, w tym poprzez koncentrację Spółki na wybranych procesach z obszaru przejęć i połączeń (M&A).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 28.04.2022, w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf Rekomendacje Zarządu - podział zysku 2021

Do góry