Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 11/2022

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 11/2022

Data sporządzenia: 12.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje uaktualnione „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A. za rok obrotowy 2021” („Sprawozdanie”), które ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2022 roku. Uaktualnienie Sprawozdania dotyczy wyłącznie wprowadzenia zapisu dotyczącego oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

Pierwotne „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A. za rok obrotowy 2021” zostało przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku. 

Zarząd Spółki informował o ocenie Rady Nadzorczej Spółki wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2021 w raporcie bieżącym nr 10/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku. 

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CIECH S.A. za 2021

Do góry