Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 12/2022

Prognoza wyniku Grupy CIECH w 2022 roku oraz szacunkowe wybrane wyniki Grupy CIECH w pierwszym kwartale 2022 roku.

Raport bieżący nr: 12/2022

Data sporządzenia: 19.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Prognoza wyniku Grupy CIECH w 2022 roku oraz szacunkowe wybrane wyniki Grupy CIECH w pierwszym kwartale 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka") przekazuje poniżej i w załączeniu prognozę wybranych wyników finansowych Grupy CIECH w 2022 roku („Prognozowane Wyniki”) oraz szacunek osiągniętych wybranych wyników Grupy CIECH w pierwszym kwartale 2022 roku („Szacowane Wyniki”).

Zarząd Emitenta prognozuje, iż w 2022 roku Grupa CIECH osiągnie:

  1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 4.300 mln zł – 4.500 mln zł;
  2. skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną: w przedziale 740 mln zł – 780 mln zł.

Prognoza została przygotowana w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową Grupy CIECH.

W przypadku istotnej zmiany możliwości realizacji Prognozowanych Wyników, Zarząd Emitenta przekaże taką informację do publicznej wiadomości, w formie raportu bieżącego.

Prognozowane Wyniki zostały sporządzone po zakończeniu kluczowego dla funkcjonowania Grupy CIECH pierwszego kwartału 2022 roku, w którym kończył się między innymi proces kontraktacji produktów Grupy CIECH na 2022 rok. Zarząd Emitenta szacuje, że Grupa CIECH w pierwszym kwartale 2022 roku osiągnęła:

  1. skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 1.200 mln zł – 1.250 mln zł;
  2. skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną: w przedziale 225 mln zł – 235 mln zł.

Ostateczne, skonsolidowane wyniki Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2022 roku zostaną przekazane przez Zarząd Spółki do publicznej wiadomości w dniu 19 maja 2022 roku, w skonsolidowanym raporcie finansowym.

 

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


.pdf Prognoza 2022

Do góry