Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 17/2022

Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 17/2022

Data sporządzenia: 29.04.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Sebastiana Kulczyka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Marka Kośnika 

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu 


Do góry