Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 19/2022

Strategia Grupy CIECH na lata 2022-2024

Raport bieżący nr: 19/2022

Data sporządzenia: 18.05.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Strategia Grupy CIECH na lata 2022-2024 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki „Strategię Korporacyjną 2022-2024” („Strategia”).

Strategia zmierza w kierunku kontynuacji budowy nowoczesnej i konkurencyjnej grupy chemicznej o globalnym zasięgu. Strategia zakłada intensyfikację działań w trzech obszarach: biznesowym, korporacyjnym - rozumianym jako ciąg dalszy transformacji Grupy CIECH oraz obszarze budowy wartości dla wszystkich interesariuszy Grupy CIECH.

Głównymi założeniami Strategii są: dalszy rozwój podstawowych biznesów w celu zwiększania możliwości generowania przepływów operacyjnych i regularnego wypłacania dywidendy, możliwość akwizycji w obrębie podstawowych biznesów oraz dalsza transformacja Grupy CIECH z wykorzystaniem digitalizacji i innowacji, a także kontynuacja budowy kultury korporacyjnej, doskonałości procesowej i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników Grupy CIECH. 

Strategiczne cele finansowe Grupy CIECH:

  1. EBITDA znormalizowana w 2024 w przedziale 870-930 mln zł;
  2. wskaźnik konwersji gotówki w 2024 na poziomie 30-35 %;
  3. skumulowany FCFE za okres 2022-2024 – 580-680 mln zł.

Strategia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Przedstawione dane nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników CIECH S.A. lub Grupy CIECH. Stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. CIECH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie przedstawionych danych. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z tych danych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


.pdf Strategia Korporacyjna 2022_24

Do góry