Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 21/2022

Powołanie osoby zarządzającej.

Raport bieżący nr: 21/2022

Data sporządzenia: 18.05.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Powołanie osoby zarządzającej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Kamila Majczaka do Zarządu Emitenta, jako Członka Zarządu. 

Wykształcenie Pana Kamila Majczaka obejmuje studia magisterskie z ekonomii na University of Cambridge oraz studia licencjackie z ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Pan Kamil Majczak od 2012 do 2014 roku był związany z firmą doradczą PriceWaterhouseCoopers w Londynie, następnie w latach 2014 do 2018 pracował dla firmy doradztwa strategicznego Bain & Company w Warszawie i Melbourne, gdzie doradzał dużym klientom korporacyjnym i funduszom Private Equity. W okresie od 2018 r. do 2021 r. pozostawał w zatrudnieniu w Kulczyk Investments. Od stycznia 2019 pełni rolę Dyrektora Strategii w CIECH S.A. odpowiedzialnego za formułowanie i wdrażanie strategii Grupy. W Grupie CIECH pełnił również  rolę Prezesa Zarządu CIECH Żywice Sp. z o.o. (2020-2021), a od 2021 zajmuje stanowisko Członka Zarządu CIECH Ventures Sp. z o.o. 

Pan Kamil Majczak nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Kamil Majczak prowadzi działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta w formie działalności gospodarczej (Management and Advisory Services Kamil Majczak) oraz jest członkiem Rady Nadzorczej spółki BaseLinker Sp. z o.o.

Pan Kamil Majczak nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu 

Mirosław Skowron – Członek Zarządu 


Do góry