Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 22/2022

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze.

Raport bieżący nr: 22/2022

Data sporządzenia: 01.06.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2022 r. roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta – CIECH Vitrosilicon S.A. („Spółka Zależna”) odebrał decyzję Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze z dnia 31 maja 2022 r. (odpowiednio: „Decyzja” oraz „Urząd”) wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego wobec Spółki Zależnej w zakresie kontroli rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015.

W Decyzji, Urząd zakwestionował prawo do rozliczenia straty podatkowej z udziału w spółce osobowej pośrednio zależnej od Emitenta („Spółka Osobowa”). Przy podejmowaniu zakwestionowanych przez Urząd czynności Spółka Zależna korzystała z usług profesjonalnego doradcy.

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z takim podejściem. Spółka Zależna zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2015 r.

Decyzja na kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 2,7 mln zł jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Niemniej jednak, Spółka Zależna rozważy zasadność zapłaty kwoty określonej w Decyzji oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 1,4 mln zł - razem ok. 4,1 mln zł („Zobowiązanie Podatkowe”), pomimo tego, iż nie zgadza się z Decyzją. 

W zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału w Spółce Osobowej  toczą się także spory podatkowe w innych spółkach zależnych Emitenta, o czym Emitent informował w raportach bieżących: nr 22/2019 z 6.06.20219 r., 38/2019 z 9.09.2019 r., 49/2019 z 11.12.2019 r., 12/2020 z 13.03.2020 r. oraz 37/2021 z 2.12.2021 r., a o ujęciu rezerwy („Rezerwa”) oraz odpisu aktywa w związku z tą sprawą Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 r. z 27.06.2019 r. Emitent informuje, że z cała kwota Zobowiązania Podatkowego objęta jest Rezerwą.   

Opis kontroli w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału pięciu spółek zależnych w Spółce Osobowej został przedstawiony w pkt. 3.12 skonsolidowanego raportu Grupy CIECH za I kwartał 2022 r. oraz był przedstawiany w raportach okresowych, publikowanych przez Spółkę w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Mirosław Skowron – Członek Zarządu

Kamil Majczak – Członek Zarządu


Do góry