Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 26/2022

Długoterminowy plan motywacyjny dla kadry menadżerskiej Grupy CIECH.

Raport bieżący nr: 26/2022

Data sporządzenia: 20.06.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Długoterminowy plan motywacyjny dla kadry menadżerskiej Grupy CIECH.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę zatwierdzającą Długoterminowy Plan Motywacyjny Grupy CIECH na lata 2022-2024 dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy CIECH („Plan”). 

Intencją wprowadzenia Planu jest harmonizacja działań kluczowych menadżerów Grupy CIECH z osiągnięciem celów zapisanych w Strategii Grupy CIECH na lata 2022 – 2024. Dodatkowe cele to motywowanie kadry menadżerskiej do działań ukierunkowanych na dalszy rozwój Grupy CIECH po 2024 roku, a także profesjonalizacja zarządzania i utrzymanie kluczowej kadry kierowniczej Grupy CIECH. W konsekwencji Plan ma zapewnić stabilny wzrost wartości Grupy CIECH dla akcjonariuszy oraz zrównoważony rozwój Grupy CIECH, zgodny ze strategią ESG Grupy CIECH. 

Kryteriami uprawniającymi do realizacji Planu będą: (i) wypracowanie przez Grupę CIECH w latach 2022-24 wzrostu wartości („Wypracowana Wartość”) na poziomie co najmniej 20,5 % roku bazowego tj. 2021 („Rok Bazowy”) oraz (ii) realizacja zdefiniowanych w Planie celów niefinansowych, wynikających ze strategii ESG Grupy CIECH („Cele ESG”). 

Wypracowana Wartość zostanie obliczona jako różnica wartości Grupy CIECH („Wartość Grupy CIECH”) wypracowanej na koniec 2024 w porównaniu do tejże wartości na koniec 2021 roku. Wartość Grupy CIECH będzie mierzona tzw. Wskaźnikiem TSR (Total Shareholder Return) uwzględniającym między innymi: EBITDA znormalizowaną Grupy CIECH, założony mnożnik dla EBITDA znormalizowanej Grupy CIECH, skonsolidowane zadłużenie netto Grupy CIECH, wartość wypłaconych dywidend oraz wpływy/wypływy gotówki wynikające z emisji/umorzenia akcji Spółki. Wartość Grupy CIECH będzie wyliczana na podstawie danych finansowych zawartych w zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy CIECH. W przypadku osiągnięcia Wypracowanej Wartości na poziomie minimum 20,5 % Roku Bazowego oraz osiągnięcia Celów ESG, utworzona zostanie pula premiowa w wysokości równej 12 % Wypracowanej Wartości. Wypłata puli premiowej nastąpi w latach 2025-2027, w równej części w każdym roku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry