Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 32/2022

Decyzja Zarządu CIECH S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.

Raport bieżący nr: 32/2022

Data sporządzenia: 25.08.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Decyzja Zarządu CIECH S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje, iż podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. zgodnie z art. 349 § 1 k.s.h., który będzie wykazany w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym CIECH S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r., zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta. Zarząd planuje, że zaliczka na poczet dywidendy za 2022 r. wynosić będzie łącznie 79.049.863,50 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać kwota 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). Kwota zaliczki do wypłaty, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty wskazane zostaną po sporządzeniu i na podstawie sprawozdania, o którym mowa w poprzednim zdaniu, zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Kamil Majczak – Członek Zarządu


Do góry