Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 33/2022

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartały 2022 roku

Raport bieżący nr: 33/2022

Data sporządzenia: 25.08.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartały 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartały 2022 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. miała nastąpić w dniu 17 listopada 2022 r.

Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartały 2022 roku, rozszerzonego o skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, wynika z konieczności zbadania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta, w procesie związanym z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok. O zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzy kwartały 2022 roku rozszerzonego o skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania skróconego jednostkowego sprawozdania CIECH S.A. dokonanego przez biegłego rewidenta został wyznaczony na dzień 30 listopada 2022 roku.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu  

Kamil Majczak – Członek Zarządu


Do góry