Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 36/2022

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr: 36/2022

Data sporządzenia: 31.08.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniach 30.08.2022 r. i 31.08.2022 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: w dniu 30.08.2022 r. od Dawida Jakubowicza – Prezesa Zarządu Emitenta oraz w dniu 31.08.2022 r. od Mirosława Skowrona – Członka Zarządu Emitenta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień. 

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Kamil Majczak – Członek Zarządu

Michał Wołoszczuk – Prokurent


.pdf Zawiadomienie D. Jakubowicz cz. 1

.pdf Zawiadomienie D. Jakubowicz cz. 2

.pdf Zawiadomienie M. Skowron

Do góry