Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 37/2022

Informacja dotycząca decyzji Urzędu Skarbowego w Strassfurcie, Niemcy

Raport bieżący nr: 37/2022

Data sporządzenia: 19.09.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Urzędu Skarbowego w Strassfurcie, Niemcy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 września 2022 r. roku został poinformowany przez pełnomocnika spółki zależnej od Emitenta – Sodawerk Stassfurt Verwaltungs GmbH („Spółka Zależna”) o odebraniu decyzji Urzędu Skarbowego („Urząd”) w Strassfurcie, Niemcy z dnia 09 września 2022 r. („Decyzje”) wydanych w następstwie kontroli podatkowej przeprowadzonej wobec niemieckich spółek grupy kapitałowej Emitenta, w tym wobec Spółki Zależnej w zakresie kontroli rozliczeń podatków dochodowych od osób prawnych za lata 2007-2009.

W Decyzjach, Urząd zakwestionował sposób obniżenia udziału w kapitale spółki zależnej od Sodawerk Stassfurt Verwaltungs GmbH, do którego doszło w 2007 roku.

Decyzje na kwotę zobowiązania podatkowego wraz odsetkami w wysokości 7,9 mln EUR (37,3 mln zł) są nieostateczne. Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z wydanymi Decyzjami i zamierzają je zakwestionować i wnieść odwołanie celem obrony skutków podatkowych swoich działań z roku 2007. Kwota wskazana w Decyzjach nie będzie wymagała utworzenia rezerwy, gdyż Spółka, także na podstawie szacunków doradców, oceniała i nadal ocenia szanse wygrania tego sporu powyżej 50 procent. Spółka Zależna zamierza także złożyć wniosek o odroczenie płatności kwoty zobowiązania podatkowego do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia i spodziewa się pozytywnej decyzji w tym zakresie.

Informacje dotyczące przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w pkt. 2.13 skonsolidowanego raportu Grupy CIECH za I półrocze 2022 r.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry