Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 40/2022

Decyzja Zarządu CIECH S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.

Raport bieżący nr: 40/2022

Data sporządzenia: 15.11.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Decyzja Zarządu CIECH S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 32/2022, informuje, iż zgodnie z art. 349 k.s.h podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r., w łącznej kwocie 79.049.863,50 zł [słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy], co oznacza, że na każdą akcję przypadać będzie kwota 1,50 zł [słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy] (dalej “Zaliczka”). Jednocześnie zarząd Emitenta wskazuje, że skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. sporządzone na dzień 30 września 2022 r. wykazuje zysk, Spółka posiada środki bieżące wystarczające na wypłatę, a wysokość Zaliczki nie przekroczy połowy zysku osiągniętego od końca roku obrotowego 2021.

Zaliczka zostanie wypłacona pod warunkiem wydania sprawozdania z badania zawierającego opinię bez zastrzeżeń przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz pod warunkiem wyrażenia zgody na wypłatę Zaliczki przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd Emitenta postanowił, że dniem, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do Zaliczki, będzie dzień 22 grudnia 2022 roku, a dniem wypłaty zaliczki będzie dzień 29 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry