Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 42/2022

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Raport bieżący nr: 42/2022

Data sporządzenia: 17.11.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2022 r. roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta – CIECH Sarzyna S.A. („Spółka Zależna”) odebrał decyzję Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2022 r. (odpowiednio: „Decyzja” oraz „Urząd”) wydaną w następstwie postępowania podatkowego przeprowadzonego wobec Spółki Zależnej w zakresie kontroli rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016.

W Decyzji Urząd zakwestionował rozliczenia dotyczące znaku Chwastox pomiędzy Algete Sp. z o.o. i Spółki Zależnej, rozliczenie straty ze sprzedaży udziałów w spółce Ciech Cerium Sp. z o.o. Sp. K. oraz uwzględnienie rozliczenia straty podatkowej powstałej w roku 2015 w związku z Decyzją Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wydaną dnia 19 listopada 2021 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 37/2021 z 02.12.2021 r. Przy podejmowaniu zakwestionowanych przez Urząd czynności Spółka Zależna korzystała z usług profesjonalnych doradców.

Spółka Zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z Decyzją. Spółka Zależna zamierza podjąć czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2016 r.

Decyzja na kwotę zobowiązania podatkowego w wysokości 4,7 mln zł jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Niemniej jednak, Spółka Zależna rozważy zasadność zapłaty kwoty określonej w Decyzji oraz dodatkowo odsetek za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą ok. 2,3 mln zł - razem ok. 7,0 mln zł („Zobowiązanie Podatkowe”), pomimo tego, iż nie zgadza się z Decyzją. 

W zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału w Spółce Osobowej, która została zakwestionowana w 2015 roku  toczą się także spory podatkowe w Spółce Zależnej oraz innych spółkach zależnych Emitenta za rok 2015, o czym Emitent informował w raportach bieżących: nr 22/2019 z 6.06.20219 r., 38/2019 z 9.09.2019 r., 49/2019 z 11.12.2019 r., 12/2020 z 13.03.2020 r. 37/2021 z 02.12.2021r. oraz 22/2022 z 01.06.2022, a o ujęciu rezerwy („Rezerwa”) oraz odpisu aktywa w związku z tą sprawą Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2019 r. z 27.06.2019 r. Emitent informuje, że z kwoty Zobowiązania Podatkowego Rezerwą objęte jest 5,3 mln zł, z czego Rezerwa na podatek wynosi 3,6 mln zł.   

Opis kontroli w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału pięciu spółek zależnych w Spółce Osobowej został przedstawiony w pkt. 2.13 skonsolidowanego raportu Grupy CIECH za I półrocze 2022 r. oraz był przedstawiany w raportach okresowych, publikowanych przez Spółkę w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu

Kamil Majczak – Członek Zarządu


Do góry