Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 43/2022

Zmiana prognozy niektórych wyników finansowych Grupy CIECH w 2022 roku.

Raport bieżący nr: 43/2022

Data sporządzenia: 24.11.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zmiana prognozy niektórych wyników finansowych Grupy CIECH w 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o zmianie prognozy wybranych wyników finansowych Grupy CIECH w 2022 roku przedstawionej w raporcie bieżącym nr 12/2022 z dnia 19.04.2022.

W opublikowanej dnia 19.04.2022 r. prognozie zakładano, iż w 2022 roku Grupa CIECH osiągnie:

 •  skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 4.300 mln zł – 4.500 mln zł;
 • skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną: w przedziale 740 mln zł – 780 mln zł.

Nowa prognoza wybranych wyników finansowych Grupy CIECH w 2022 roku („Prognozowane Wyniki”) przedstawia się następująco:

 1.  skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w przedziale 5.250 mln zł – 5.450 mln zł;
 2.  skonsolidowana EBITDA znormalizowana: w przedziale 950 mln zł – 990 mln zł.

Powyższe oznacza, że Spółka planuje osiągnąć: i) skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2022 wyższe o około 19% oraz ii) skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną wyższą o około 24,5% w stosunku do górnych zakresów pierwotnej prognozy ogłoszonej w dniu 19.04.2022 r.

Ogłoszenie Prognozowanych Wyników jest następstwem zrewidowania oceny aktualnej sytuacji rynkowej  oraz operacyjno-finansowej Grupy CIECH, a w szczególności wynika z:

 • mocnych perspektyw w czwartym kwartale w segmencie sodowym ze względu na:

  • utrzymujący się silny popyt na sodę kalcynowaną i oczyszczoną, pozwalający na odzwierciedlenie wzrostu kosztów surowców,
  • pierwsze pozytywne efekty inicjatyw podjętych w zakresie transformacji energetycznej oraz optymalizacji procesów produkcyjnych oraz
  • możliwość utrzymania w czwartym kwartale marży EBITDA(Z) r/r na produkty sodowe ze względu na odpowiednie zabezpieczenie cen głównych surowców produkcyjnych.

 • kontynuacji dobrych wyników osiągniętych w poprzednich kwartałach w segmencie Krzemiany oraz lepszą niż zakładana komercjalizację nowych, energooszczędnych mocy produkcyjnych oraz zastosowanie formuł cenowych pozwalających na zabezpieczenie cen w warunkach rosnących kosztów surowców, co powinno przełożyć się na znacząco wyższą marżę EBITDA(Z) (r/r) w czwartym kwartale.

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry