Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 44/2022

Zgoda Rady Nadzorczej CIECH S.A. na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r.

Raport bieżący nr: 44/2022

Data sporządzenia: 29.11.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zgoda Rady Nadzorczej CIECH S.A. na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”), w nawiązaniu do Raportów bieżących: nr 32/2022 oraz nr 40/2022, informuje, iż zgodnie z art. 349 k.s.h Rada Nadzorcza Spółka wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r., w łącznej kwocie 79.049.863,50 zł [słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy], co oznacza, że na każdą akcję przypadać będzie kwota 1,50 zł [słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy] (dalej “Zaliczka”). 

Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe CIECH S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. sporządzone na dzień 30 września 2022 r. zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki, który w swoim sprawozdaniu z badania wydał opinię bez zastrzeżeń. Wspomniane sprawozdanie finansowe wykazało zysk, Spółka posiada środki bieżące wystarczające na wypłatę, a wysokość Zaliczki nie przekroczy połowy zysku osiągniętego od końca roku obrotowego 2021.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry