Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 45/2022

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Raport bieżący nr: 45/2022

Data sporządzenia: 08.12.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: „NSA”) ogłosił wyrok, w którym uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (dalej: „WSA") z dnia 9 października 2019 roku, oddalający skargę na decyzję (dalej: „Decyzja”)  Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Organ II Instancji”) z dnia 3 kwietnia 2019 roku określającą wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok. NSA uchylił również decyzję Organu II Instancji, co oznacza, że sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpoznania przez Organ II Instancji.

O sprawie Spółka informowała w raportach bieżących: nr 36/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku (decyzja organu I instancji), nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku (zawiązanie rezerw na poczet zobowiązania podatkowego oraz odsetek), nr 12/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku (decyzja Organu II instancji) oraz nr 41/2019 z dnia 9 października 2019 roku (wyrok WSA w Krakowie).

Kwota zobowiązania podatkowego określona w Decyzji w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie wskazanej przez Urząd Skarbowy właściwy dla siedziby Spółki (dalej: „Urząd”) w wysokości 22,7 mln zł została wpłacona do Urzędu po otrzymaniu Decyzji w 2019 roku.  

Wyrok nie podlega zaskarżeniu, Spółka oczekuje na decyzję Organu II Instancji  i zwrot nadpłaconego  zobowiązania podatkowego, wpłaconych odsetek karnych, odsetek za okres kiedy wpłacone środki pozostawały w dyspozycji Urzędu oraz zwrotu kosztów sądowych. Spółka przewiduje, że zwrot ww. kwot nastąpi w 2023 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry