Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 47/2022

Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 i zawarcie transakcji zabezpieczających.

Raport bieżący nr: 47/2022

Data sporządzenia: 16.12.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 i zawarcie transakcji zabezpieczających.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2022 r. CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG („CSD”) i CIECH Energy Deutschland GmbH („CED”, łącznie „Spółki Zależne”) sprzedały łącznie 467.700 jednostek uprawnień do emisji CO2 (odpowiednio „Sprzedaż Uprawnień” oraz „Jednostki EUA”), pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku. Wartość rynkowa sprzedanych Jednostek EUA wynosi 38,9 mln EUR (równowartość 182,7 mln zł), według aktualnej wartości Jednostki EUA, tj. 83,25 EUR/Jednostkę EUA (równowartość 390,72 zł).   

Równocześnie Spółki Zależne oraz Ciech Soda Polska S.A zawarły umowy zabezpieczające zakup 467.700 Jednostek EUA na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2023 r. („Zabezpieczenie”). Terminy rozliczenia Zabezpieczenia przypadają przed datą, kiedy wymagane jest umorzenie Jednostek EUA w ilości odpowiadającej emisjom CO2 zrealizowanym za rok 2022.

Sprzedaż Uprawnień oraz Zabezpieczenie (łącznie: „Transakcja”) mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w CSD i CED oraz mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy CIECH o ok. 182,7 mln zł, liczonego na dzień 31 grudnia 2022 r. Transakcja ma nieistotny wpływ na poziom skonsolidowanej EBITDA.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Kamil Majczak – Członek Zarządu


Do góry