Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 48/2022

Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta umów i porozumień z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „SOLINO" Spółką Akcyjną.

Raport bieżący nr: 48/2022

Data sporządzenia: 21.12.2022 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta umów i porozumień z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „SOLINO" Spółką Akcyjną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent” lub „CIECH”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2022 z dnia 27 października 2022 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem, CIECH Soda Polska S.A. („dalej: „Spółka Zależna”) a Inowrocławskimi Kopalniami Soli „SOLINO" Spółką Akcyjną („dalej: „Solino”) zostały podpisane następujące umowy:

  • umowa określająca warunki sprzedaży solanki surowej przez Solino na rzecz Spółki Zależnej oraz warunki sprzedaży wody przez Spółkę Zależną na rzecz Solino;
  • umowa określająca warunki sprzedaży soli przez Emitenta na rzecz Solino;
  • porozumienie rozwiązujące obowiązujące obecnie umowy regulujące dostawę solanki i wody oraz sprzedaż soli; oraz
  • porozumienie pomiędzy Emitentem, Spółką Zależną a Solino w sprawie rozwiązania porozumienia dotyczącego budowy łącznika z października 2018 r.,

 (dalej: „Umowy”). 

Celem podpisania Umów jest zapewnienie stabilnych źródeł dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Spółki Zależnej do końca 2035 r. na przewidywalnych warunkach, co jest niezbędne dla zachowania obecnej skali i ciągłości prowadzonej działalności przez CIECH Soda Polska S.A. w kolejnych latach. 

Strony uzgodniły również zakres i zasady ponoszenia kosztów inwestycji niezbędnych do zrealizowania przez Solino dostaw pełnych wolumenów solanki, w tym partycypację Spółki Zależnej w inwestycji Solino na poziomie 2/3 kosztów Capex, które Emitent szacuje na poziomie około 220 milionów złotych rozłożonych równomiernie w czasie w perspektywie do końca 2026 r. Finansowanie po stronie Spółki Zależnej zostało zabezpieczone gwarancją korporacyjną spółki matki, tj. CIECH, natomiast realizacja i pozyskanie finansowania po stronie Solino również zostało zabezpieczone gwarancją korporacyjną spółki matki, tj. PKN Orlen S.A. Wolumeny solanki pozostają na podobnych do obecnych poziomach, co pozwala na zapewnienia ciągłości działania i utrzymania skali produkcji na dotychczasowym poziomie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Kamil Majczak – Członek Zarządu


Do góry