Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 2/2023

Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport bieżący nr: 2/2023

Data sporządzenia: 18.01.2023 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

 

CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

 1. Raporty kwartalne:
  • skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2023 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie opublikowany w dniu 25 maja 2023 roku;
  • skonsolidowany raport za trzy kwartały 2023 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie opublikowany w dniu 16 listopada 2023 roku;

 2. Raport półroczny:
  Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2023 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie opublikowany w dniu 7 września 2023 roku;

 3. Raporty roczne:
  • jednostkowy raport roczny za 2022 rok zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2023 roku;
  • skonsolidowany raport roczny za 2022 rok zostanie opublikowany w dniu 23 marca 2023 roku.

 4. Ponadto Emitent informuje, że:
  • skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne;
  • skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
  • zgodnie z § 71 ust. 8 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu; 
  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2022 roku oraz za drugi kwartał 2023 roku.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry