Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 3/2023

Rezygnacja Członka Zarządu

Raport bieżący nr: 3/2023

Data sporządzenia: 31.01.2023 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Pan Mirosław Skowron – Członek Zarządu CIECH S.A. złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyn rezygnacji. 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry