Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 4/2023

Złożenie pozwu przez spółkę zależną CIECH S.A. – CIECH Salz Deutschland GmbH przeciwko EVATHERM AG

Raport bieżący nr: 4/2023

Data sporządzenia: 31.01.2023 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Złożenie pozwu przez spółkę zależną CIECH S.A. – CIECH Salz Deutschland GmbH przeciwko EVATHERM AG

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą CIECH S.A. („Spółka” lub „Emitent"), informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku otrzymał od spółki zależnej Emitenta - CIECH Salz Deutschland GmbH („CSD”) informację, iż CSD wniosła do Sądu Rejonowego w Magdeburgu pozew ("Pozew") przeciwko EVATHERM AG ("Wykonawca") o zapłatę kwoty ok. 20 mln euro (wraz z odsetkami i kosztami postępowania).

Pozew został złożony w związku z nienależytym wykonaniem umowy, opóźnionym oddaniem instalacji oraz problemami pracy instalacji i procesu produkcji w zakładzie soli warzonej CSD zlokalizowanym w niemieckim Staßfurcie („Zakład”) i uruchomionym w 2021 roku (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 19 maja 2021 r.), skutkującymi poniesieniem dodatkowych kosztów przez CSD oraz obniżonym poziomem produkcji soli warzonej w stosunku do poziomu zakładanego przez Grupę CIECH. Do dnia niniejszego raportu, pomimo podjęcia licznych prób naprawy instalacji technicznej, w ocenie CSD, wady instalacji nie zostały przez Wykonawcę usunięte. Wobec tego oraz wobec braku porozumienia z Wykonawcą co do zapłaty roszczeń, CSD podjęła decyzję o złożeniu Pozwu. Pozew obejmuje w szczególności roszczenia z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę, utratę zysku oraz kwoty wydatkowane tytułem wykonawstwa zastępczego. 

Na podstawie aktualnie dostępnych informacji, Emitent nie może przewidzieć wyniku postępowania sądowego. Emitent będzie przekazywał dalsze informacje dotyczące kolejnych etapów postępowania sądowego w odrębnym raporcie (raportach).

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021, Emitent wskazuje, że w chwili obecnej Zakład wykorzystuje ok. 60% przewidywanych mocy produkcyjnych, na co wpływ mają m.in. powyżej opisane problemy techniczne wpływające również na wzrost kosztów produkcji.

Emitent wskazuje, że CSD realizuje aktualnie szereg działań zmierzających do usunięcia opisanych wyżej problemów technicznych i doprowadzenia produkcji soli warzonej do poziomu pierwotnie zakładanego przez Grupę CIECH. Spółka planuje, że działania te zostaną wdrożone do końca roku 2023. Równocześnie CSD jest w trakcie podpisywania umów z odbiorcami soli. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dawid Jakubowicz – Prezes Zarządu

Jarosław Romanowski – Członek Zarządu


Do góry