Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 02/2024

Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący nr: 2/2024

Data sporządzenia: 29.01.2024 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

1. Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2024 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2024 roku;
  • skonsolidowany raport za trzy kwartały 2024 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie opublikowany w dniu 15 listopada 2024 roku.

 

2. Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2024 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie opublikowany w dniu 23 sierpnia 2024 roku.

3. Raporty roczne: 

  • jednostkowy raport roczny za 2023 rok zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2024 roku;
  • skonsolidowany raport roczny za 2023 rok zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2024 roku.

4. Ponadto Emitent informuje, że:

  • skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne;
  • skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
  • zgodnie z § 71 ust. 8 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu; 
  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2023 roku oraz za drugi kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna:  § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Kamil Majczak – Prezes Zarządu

Marcin Puziak  – Członek Zarządu


Do góry