Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 04/2024

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz złożenie wniosku o wycofanie akcji z obrotu rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 04/2024

Data sporządzenia: 28.02.2024 r.

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz złożenie wniosku o wycofanie akcji z obrotu rynku regulowanym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. informuje, że w następstwie złożonego przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w dniu 28 lutego 2024 r. Spółka otrzymała decyzję KNF z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez GPW z dniem 6 marca 2024 r. („Decyzja”).

Wobec powyższego, Spółka w dniu 28 lutego 2024 r. złożyła do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją, w związku z czym Decyzja stała się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.

Ponadto w dniu 28 lutego 2024 r. Spółka złożyła do GPW wniosek o wykluczenie z dniem 6 marca 2024 r. z obrotu na rynku regulowanym GPW wszystkich akcji Spółki objętych Decyzją, tj. 52.699.909 akcji Spółki, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCIECH00018.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Kamil Majczak – Prezes Zarządu 

Marcin Puziak – Członek Zarządu 


Do góry