WCAG A A A

Ciech

Szukaj

CIECH Sarzyna

 

Zlokalizowana w województwie podkarpackim CIECH Sarzyna (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Korzenie firmy sięgają 1937 roku.

CIECH Sarzyna specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz żywic. Pełen asortyment wyrobów obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych.

Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: Chwastox oraz Agrosar.

Firma, poza europejskimi, obsługuje także rynki w Azji i Australii.

Oferta

Obsługiwane segmenty rynku

 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł elektroniczny
 • Budownictwo
 • Rolnictwo i ogrodnictwo

Kontakt

CIECH Sarzyna

ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. (17) 24 07 503
faks (17) 24 07 292

Władze spółki

 • Mariusz Grelewicz

  Prezes Zarządu

 • Wojciech Stramski

  Członek Rady Nadzorczej

 • Waldemar Jan Ciszak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Jakub Frąckowiak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Bolesław Antoni Dec

  Członek Rady Nadzorczej

Certyfikaty

Informacje o OSD

 CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, posiadając  koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr Nr PEE/227/683/W/1/2/2001/AS z dnia 14.02.2001 roku oraz zmianą tej decyzji, decyzją  nr DEE/227A/W/OKR/2006/JP z dnia 3 stycznia 2006 oraz następną zmianą tej decyzji, decyzją nr DEE/227-ZTO/683/W/OKR/2009WS z dnia 4 września 2009 roku, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zgodnie z decyzją nr DPE-4711-106(7)/2011/683/ŁG z dnia 10 maja 2011roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, CIECH Sarzyna  została wyznaczona na pełnienie funkcji operatora sytemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.09.2011roku. Pełnienie funkcji jest ograniczone na majątku dystrybucyjnym wskazanym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

W ramach pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego CIECH Sarzyna S.A.,  zgodnie z art. 9c ust 3 Prawa energetycznego stosując obiektywne i przejrzyste zasady, zapewniające równe traktowanie użytkowników systemu oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny m.in. za:

 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej, 
 • eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
 • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej w obszarze swego działania,
 • bilansowanie systemu i zarządzanie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej,
 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej,
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci, 
 • budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, 
 • pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych pomiarowych, 
 • opracowywanie, aktualizację i udostępnianie odbiorcom ich standardowych profili zużycia, 
 • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,  
 • opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

 

Szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej określa Tymczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

Informacja o systemie bezpieczeństwa

do góry