WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Środki ochrony roślin

Szacuje się, że w 2015 roku wartość globalnego rynku środków ochrony roślin osiągnęła ok. 52 mld USD i była niższa od wielkości z roku poprzedniego o ok. 1% (po eliminacji efektu znacznego umocnienia amerykańskiego dolara).

Przyczynami spadku były: spadki cen produktów rolnych, wysokie poziomy zapasów u dystrybutorów agrochemikaliów oraz warunki pogodowe (np. opóźnienia zasiewów w Ameryce Płd. wywołane efektem El Nino).

Ponad 40% globalnej sprzedaży środków ochrony roślin dotyczy herbicydów. Insektycydy stanowią niemal 1/3 zaś fungicydy ok. 1/4 wartości światowego rynku.

Ameryka Łacińska i Azja są obecnie największymi regionalnymi rynkami środków ochrony roślin z udziałem w globalnych sprzedażach na poziomie niemal 30% każdy. Trochę mniejsze są rynki Europy i Ameryki Płn. (rzędu 20% każdy). Wartość rynku europejskiego w 2015 roku można szacować na ok. 12 mld USD. Na inne regiony świata przypada kilka procent światowej konsumpcji pestycydów.

W perspektywie długoterminowej - od początku XXI wieku - popyt na ŚOR w Europie rósł w tempie rzędu 5% rocznie (wg wartości). W ostatnich kilku latach dynamika ta jednak spadła szczególnie ze względu na dojrzałość tego rynku. Duży kilkunastoprocentowy spadek wartości sprzedaży w 2015 roku mierzony w USD wynika głównie z silnej aprecjacji tej waluty oraz kryzysu w Rosji.

 

W poprzednich kilku latach zużycie środków ochrony roślin w Polsce wahało się w przedziale 70-90 tys. ton/rok (w masie). Z punktu widzenia tonażu substancji aktywnych zużycie to sięga ok. 20 tys. ton/rok. W 2015 roku zarówno krajowa produkcja jak i zużycie uległy istotnemu spadkowi (o kilka tysięcy ton w masie). Podstawową przyczyną była susza w lecie jak i w drugiej połowie roku.

Pomimo generalnie wzrostowej tendencji w zakresie lokalnej produkcji ŚOR w perspektywie długoterminowej na polskim rynku dominują dostawcy zagraniczni posiadający bardzo bogatą ofertę asortymentową.

Wartość polskiego rynku środków ochrony roślin szacuje się na ok. 750 mln USD (680 mln EUR).

 

W porównaniu ze zużyciem światowym w Polsce zdecydowanie więcej stosuje się herbicydów i fungicydów, z uwagi na duży udział zbóż w powierzchni gruntów uprawnych oraz spore znaczenie ogrodnictwa. Dużo mniej zużywa się insektycydów.

 

W perspektywie najbliższych kilku lat polski rynek środków ochrony roślin powinien systematycznie rosnąć. W Polsce zużycie jednostkowe preparatów w przeliczeniu na 1 ha jest nadal dużo niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Ponadto sytuacja ekonomiczna polskich rolników powinna polepszać się dzięki otrzymywanym dopłatom bezpośrednim z Unii Europejskiej. Dodatkowo, kontrowersje dotyczące upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) powinny skutecznie wpływać na wzrost popytu na tradycyjne środki ochrony roślin.

Głównymi podmiotami w branży działającymi na rynku polskim są znane koncerny globalne (import stanowi ok. 80% oferty rynkowej) oraz polscy producenci. CIECH Sarzyna jest największym polskim przedsiębiorstwem działającym w tej branży. Działalność spółki w zakresie rynku środków ochrony roślin koncentruje się na rynku polskim (gdzie CIECH Sarzyna posiada udział wartościowy na poziomie ok. 6%, a grupa produktów CHWASTOX jest liderem w kategorii środków chwastobójczych z 14 % udziałem wartościowym)  oraz na rynkach zagranicznych zarówno w Europie  zachodniej jak i krajach bałtyckich i wschodnich. CIECH Sarzyna to największy polski producent środków ochrony roślin skoncentrowany na rozwoju portfolio produktów do szerokiego grona odbiorców zarówno w segmencie AGRO oraz DOM&OGRÓD.

Rynek ŚOR w perspektywie długoterminowej należy do rynków szybko rosnących na tle innych segmentów chemicznych. Średnioroczne tempo wzrostu globalnego rynku powinno sięgnąć 5% - 6% w ciągu najbliższych kilku lat (wartościowo). Motorami wzrostów będą głównie rynki Ameryki Łacińskiej i Azji. Dla całej Europy zakłada się dynamikę dużo niższą rzędu 2%-3%, jednak dla Polski tempo to powinno być bliskie globalnemu.

Optymistyczne prognozy rynkowe w zakresie ŚOR opierają się na założeniach malejącej wielkości gruntów ornych w skali świata, rosnącej populacji i wynikającej z tego konieczności ciągłego zwiększania plonów. Z drugiej strony stymulująco na niekontrolowany wzrost zużycia pestycydów będą miały różne krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne, których zadaniem jest monitorowanie stosowania pestycydów w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

do góry